Informace o projektu Realizace projektu a výsledky Specializované mapy z výzkumů Mezinárodní vědecká konference

Vážení kolegové,

na této webové stránce prezentuje výzkumný tým cíle a výsledky projektu s názvem "Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst". Projekt realizují akademičtí pracovníci Fakulty veřejných politik v Opavě v období od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2020 díky finanční podpoře TA ČR. Aplikačním garantem projektu je Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava. Více informací o kraji získáte klikem na tento odkaz :-)

Výzkumný tým v roce 2019

Výzkumný tým v roce 2018

 • Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
 • PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Využívání chytrých technologií zvyšuje konkurenceschopnost a kvalitu života, vznikají místa, které lze označit jako IoT Ekosystém, který urychlí udržitelný rozvoj v dané lokalitě. Moravskoslezský kraj připravil na období 2017-2023 strategii rozvoje chytrého regionu s názvem "Chytřejší kraj". Strategie je dostupná klikem na tento odkaz

Cílem projektu je analyzovat problematiku nasazení technologií, které zvyšují konkurenceschopnost a zlepšují kvalitu života v dané lokalitě v souladu s občany, kterých se daná problematika dotýká. Výzkumné strategie budou vycházet z kombinace kvalitativních a kvantitativních sociologických výzkumů mezi obyvateli kraje. Půjde o propojení znalostí z více oborů a vizualizovaná data poskytnou představitelům kraje informace a modelové případy nasazení technologií v rámci budování Smart City. Analýzy a vizualizovaná data z výzkumů budou publikovány formou obsahových map v GIS aplikacích v souladu s požadavky aplikačního garanta. Pro vzdělávání vzniknou elektronické studijní materiály pro úředníky, kde daná problematika bude zpracována jako ucelený pohled na využití internetu věcí.

Nové technologie ovlivňují sociální i kulturní život lidí v daném prostředí. Vznikající nový druh digitálního urbanismu přináší nové poznatky a možnosti a proto je nutné zajistit adaptování lidí na nasazení nových technologií. Analýzy a vizualizace obsahových map poskytnou názory lidí, kteří se budou muset v daném prostředí umět uplatnit. Poskytnuté výsledky umožní implementovat nové technologie a nabídku veřejných služeb v synergii s těmi, kterých se toto bude dotýkat.

VÝSLEDKY PROJEKTU

 1. TL01000015-V1, Nmap - Specializovaná mapa s odborným obsahem s názvem "Chytrá města očima obyvatel Moravskoslezkého kraje". (Půjde o ucelený svazek souborného vydání jednotlivých specializovaných map v GIS aplikacích, kde budou vizualizovaná data podle pokynů kontaktní osoby aplikačního garanta z výsledných analýz stěžejních sociologických výzkumů v Moravskoslezském kraji. Metodika výzkumných aktivit bude vycházet z kombinace kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie mezi obyvateli kraje. ). VÝSLEDEK PROJEKTU.
 2. TL01000015-V2, B - Odborná kniha (Odborná kniha bude prezentovat původní výsledky výzkumů o rozsahu alespoň 70 tištěných stran vlastního textu, vydaná tiskem a recenzovaná dvěma uznávanými odborníky z příslušného oboru formou lektorského posudku. Bude obsahovat identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie, opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti). ONLINE VERZE MONOGRAFIE.
 3. TL01000015-V4, O - Ostatní výsledky (Učebnice nejenom pro úředníky bude dostupná odborné a laické veřejnosti zdarma ve vybraných knihovnách v České republice, výsledek bude implementován do praxe v březnu 2020. Učebnice poskytne ucelený pohled na řešenou problematiku internetu věcí a budování chytrých míst. vzdělávací materiály budou obsahovat studijní materiály, které budou odpovídat cílové skupině - veřejná správa. Cílem bude účastníkům podat ucelenou podstatu na danou problematiku a její přínos pro společnost). Termín dosažení: 31. 3. 2020
 4. TL01000015-V5, M - Uspořádání konference (Mezinárodní vědecká konference bude určena vysokoškolským pracovníkům, vědeckým pracovníkům a pracovníkům z praxe, které daná problematika zajímá. Jedná se o aktivitu, kde jednak bude řešitelský tým publikovat své analýzy a vizualizace dat z výzkumů a také kde odborná veřejnost bude publikovat své poznatky z oblastí nasazení objektů Internet věcí při budování chytrých míst, které zlepší životní podmínky obyvatel v dané lokalitě). INFORMACE Z KONFERENCE DOSTUPNÉ NA WEBU.
 5. TL01000015-V6, Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva. Termín dosažení: 30. 4. 2020

PUBLICITA PROJEKTU

Publicita projektu je zajištěna podle „Pravidel pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR“, na všech materiálech a webových prezentacích je informace, že projekt je realizován s finanční podporou TA ČR nebo logo TA ČR.

Pozvánky na akce, tiskové zprávy a propagační materiál

ÚČAST NA AKCÍCH V ROCE 2019

 • Řešitelé vědeckého projektu organizují společně s CEV a ÚVSRP mezinárodní konferenci s názvem: „OBRAZ CHYTRÝCH ŘEŠENÍ V REGIONÁLNÍM RÁMU" Více informací :-).
 • Konference s názvem "„KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE FIRMÁCH, OBCÍCH A SUBJEKTECH KRITICKÉ INFRASTRUKTURY – TRENDY, HROZBY, JAK SE PŘED NIMI ZABEZPEČIT?“, 17/09/2019 Moravskoslezské inovační centrum. Více informací :-).
 • Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci MSK, 05/09/2019, setkání u kulatého stolu - 8. ročník. Více informací :-).
 • URBIS SMART CITY FAIR, dne 05. až 06. června 2019 | Výstaviště Brno. Mezinárodní konference o koncepci chytrých měst. Více informací :-).
 • Konference s názvem „Energie v rukou měst“ (Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities a městem Litoměřice. Více informací :-).

ÚČAST NA AKCÍCH V ROCE 2018

 • Řešitelé vědeckého projektu organizují společně s CEV a ÚVSRP odborný workshop s názvem: „PROCES REALIZACE CHYTRÝCH MĚST STRATEGIÍ SMART“. Více informací :-).
 • Odborná konference „Inteligentní energetická infrastruktura" (Česko-německá obchodní a průmyslová komora). Více informací :-).
 • Mezinárodní vědecká konference, 9. ročník s názvem "Region v rozvoji společnosti" (Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií). Více informací :-).
 • Osmý ročník konference s mezinárodní účastí z cyklu SMART CITY 2018 s názvem "Trends in the European Energy Industry (Čistá a chytrá ekonomika)" (ČVUT Praha s dalšími organizacemi). Více informací :-).
 • Mezinárodní konference (Ministerstvo pro místní rozvoj) s názvem „European Smart and Sharing Cities/Evropská chytrá a sdílená města“, se zaměřením na problematiku měst ovlivněných digitálními technologiemi a online platformami v regionu zemí Evropské hospodářské komise OSN. Více informací :-).

ODKAZY NA VÝSLEDKY PROJEKTU

Veškeré výsledky projektu jsou dostupné zdarma zájemcům z odborné i laické veřejnosti. Díla řešitelského týmu podléhají citační normě.